Η ιστοσελίδα “https://beautyspot.gr  περιλαμβάνει την διαδικτυακή παρουσία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣ. ΑΡΕΤΗ» και με διακριτικό τίτλο «Beauty Spot» (που θα καλείται εφεξής εν συντομία «η Εταιρεία») η οποία εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Δήμητρας  αριθμ. 38 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 052875902, τηλ. 2410254711, e-mail [email protected]
Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (terms of use) αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλαγή σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα μας που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας μας και των χρηστών που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας – καταναλωτών και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας μας, βάσει του ειδικού νομικού πλαισίου που ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα και υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Οι παρόντες όροι χρήσης είναι διατυπωμένοι κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένων των διατάξεων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών.
Οι παρόντες όροι χρήσης είναι προσανατολισμένοι στην προστασία του καταναλωτή και πλήρως εναρμονισμένοι με την νέα νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΚΥΑ Ζ1-891/13.8.2013 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου του 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και το Π.Δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου) που ισχύει στην Ελλάδα. Η Εταιρεία οφείλει να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι συμβατοί με τη νέα νομοθεσία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας για κάθε μεταβολή/ τροποποίηση των όρων χρήσης.
Οι χρηστές που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και έχουν ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία μας. Αν κάποιος χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους περιλαμβανόμενους όρους χρήσης, οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από οποιαδήποτε υπηρεσία αυτό παρέχει.
Συνεπώς, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μας μέσω του Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.
Τόσο η Εταιρεία μας όσο και οι χρήστες της ιστοσελίδας μας δηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία μας και να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. 2410254711 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής της Εταιρείας μας, έχει καταχωριστεί σε κάποιο προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία, όπως ενδεικτικά για την τιμή του, τα χαρακτηριστικά κ.ο.κ., η Εταιρεία δηλώνει ότι θα φροντίσει άμεσα για την διόρθωση του σφάλματος και για την ενημέρωση των χρηστών. Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή εκ παραδρομής σφαλμάτων στην καταχώριση των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Η Εταιρεία μας στοχεύει στην άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα και για το λόγο αυτό επιθυμεί την πλήρη ενημέρωσή τους για τους κάτωθι όρους χρήσης που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ώστε οι πελάτες μας να είναι διασφαλισμένοι. Η Εταιρεία μας παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στους παρόντες όρους χρήσης ΠΡΙΝ δεσμευτεί ο καταναλωτής με σύμβαση εξ αποστάσεως.
Κατά τα λοιπά, πέραν των κατωτέρω όρων χρήσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έστω και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρεία μας αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή (προμηθευτή) έναντι του καταναλωτή (χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
Η Εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τις ακόλουθες πληροφορίες ΠΡΙΝ δεσμευτούν με σύμβαση εξ αποστάσεως με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα ανά κατηγορία και ανά προϊόν. Ο χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε κάθε προϊόν που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η φωτογραφία του, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του, η συνολική τιμή αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και τα έξοδα αποστολής του. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της, τροποποιώντας στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για το κάθε ένα προϊόν.
β) την ταυτότητα της Εταιρείας μας (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κ.α.),
γ) την γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτή διαθέτει, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος γρήγορα και αποτελεσματικά,
δ) την συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες τυχόν δαπάνες, για τις οποίες η Εταιρεία μας δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης για τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.
ε) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,
στ) την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης των χρημάτων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία μας.
Οι ανωτέρω πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μέρων.
Η Εταιρεία εγγυάται ότι οι παρόντες όροι χρήσης είναι ακριβείς και εν ισχύ και ότι όλες οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ακριβή και πλήρη.
Για οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία των χρηστών (καταναλωτών), η Εταιρεία μας έχει αναρτημένα στοιχεία επικοινωνίας όπου μπορούν να απευθύνονται οι χρηστές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για την επίλυση προβλημάτων.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:
  Για τις διαδικτυακά καταρτιζόμενες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας μας (προμηθευτή) και των πελατών μας (καταναλωτών), όπου συναντώνται οι κατωτέρω έννοιες στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δίδονται οι κάτωθι ορισμοί σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει σήμερα:
  α) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
  β) «Προμηθευτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.
  γ) «Σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
  δ) «Εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία προμηθευτή και καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο, μέχρι και την στιγμή σύναψης της σύμβασης.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 3 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα για τις συμβάσεις πωλήσεως των αναφερόμενων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προϊόντων που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρείας μας και των πελατών μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ:
Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί ανωτέρω και την ισχύουσα νομοθεσία. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, έχει ο χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας εφόσον έχει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται από δικαιοπρακτικώς ανίκανα πρόσωπα, είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ζητήσει τυχόν ζημία που επήλθε από την ακυρότητα από το πρόσωπο με το οποίο συναλλάχθηκε.
Η διαδικασία της υποβολής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Α) Η υποβολή παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής με τον τίτλο «Προσθήκη στο καλάθι» κάτω από το κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Β) Συμπλήρωση ειδικής online φόρμας παραγγελίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Γ) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή (“I accept”) των όρων της σύμβασης πώλησης και των παρόντων όρων χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος, για τους οποίους ο χρήστης έχει προηγουμένως ενημερωθεί. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως συνάπτεται με την αποδοχή του καταναλωτή εκ του νόμου.
Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας αναγράφεται σαφώς και ευανάγνωστα στην ιστοσελίδα μας κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
Αποδεκτά μέσα πληρωμής θεωρούνται:
i) Οι πιστωτικές κάρτες: Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή της επιβεβαίωσης στον καταναλωτή, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
ii) Με τραπεζική κατάθεση, στις συνεργαζόμενες τράπεζες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

iii) Με πληρωμή απευθείας στο κατάστημα, εφόσον ο πελάτης βρίσκεται στην περιοχή του φυσικού κατ/τος και προσέλθει ο ίδιος για την παραλαβή.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας, η Εταιρεία μας παρέχει άμεση επιβεβαίωση στον καταναλωτή της συναφθείσας σύμβασης εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της παραγγελίας (το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει) και το αργότερο κατά την στιγμή της παράδοσης των προϊόντων. Η ως άνω επιβεβαίωση περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στον ανωτέρω όρο 2, καθώς και την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση και αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των παρόντων όρων χρήσης.
Η παραγγελία του καταναλωτή συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής.
Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, η Εταιρεία μας υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά της προς τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει την γραπτή συγκατάθεσή του. Οι επιβεβαιώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με εταιρεία COURIER για την αποστολή των προϊόντων της. Τα προϊόντα μας αποστέλλονται εντός της Ελλάδας και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, με τις ανάλογες βάσει διεύθυνσης χρεώσεις αποστολής, εντός  4 – 8  εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της υποβολής της παραγγελίας.
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή των προϊόντων, η Εταιρεία μας ενημερώνει τον καταναλωτή.

Ι. Επιστροφές – αλλαγές – επιστροφή χρημάτων:
Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση πωλήσεως(αν αλλάξει γνώμη), χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέραν του άμεσου κόστους για την επιστροφή των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων.
Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει την Εταιρεία μας για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οτι θέλει να κάνει επιστροφή. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται

 • να κάνει άλλη σαφή δήλωση που παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, γραπτώς με email, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία μας κοινοποιεί άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο.

Σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος (που θα πρέπει να αποδειχθεί με αποστολή σε εμάς οπτικοακουστικού υλικού), ο καταναλωτής θα πρέπει να μας ενημερώσει εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, ώστε να μας επιστραφεί χωρίς δική του επιβάρυνση και να προχωρήσει στην επιλογή άλλων προϊόντων αντίστοιχης αξίας για αντικατάσταση του ενδεχόμενα ελλαττωματικού.

Επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να γίνει από τη στιγμή που έχει κοπεί παραστατικό πώλησης, στις αγορές από απόσταση στην αρχική συναλλαγή, αλλά είναι δυνατή η επιλογή άλλων προϊόντων αντίστοιχης αξίας. Εάν ο καταναλωτής είχε ρητώς επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία μας, δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα μεταβιβάσει στην Εταιρεία μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον ως άνω όρο. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός αν η επιστροφή οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας μας, οπότε στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει εκείνη το κόστος της επιστροφής.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των καταναλωτών, θα πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, να ελέγχεται η κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη η Εταιρεία μας οφείλει να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.
Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνον ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν σε άρτια κατάσταση και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του προϊόντος.
Δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων ειδών, κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή (custom made προϊόντα), καθώς και αγαθών τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν εύκολα.
Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας.

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 1. ΤΥΧΟΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:
  Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία μας των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας και γενικώς οι συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια του Βόλου.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της Εταιρείας, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από τους καταναλωτές ορισμένα απλά προσωπικά δεδομένα, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο του καταναλωτή, την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο δηλωθεί) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει οι πληρωμές να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, όλα τα στοιχεία της κάρτας του ( αριθμός, ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας) εισάγονται σε ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον της τράπεζας και κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας.

Η εταιρία μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών/ μελών της, σύμφωνα με το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ξεκίνησε στις 25 Μαϊου 2018.
Τα δεδομένα του καταναλωτή επεξεργάζεται η Εταιρεία μας τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Social login : Για την περίπτωση που επιλέγετε να γίνεται μέλος  στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με Facebook λογαριασμό, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας να συλλέξουμε τα δημόσια στοιχεία σας, όπως το ονοματεπώνυμο, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του user profile στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή, απλώς στέλνοντάς μας ένα email.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – COOKIES – LINKS:

Για την ασφαλή πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών των πελατών μας με αυτό, η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη τα υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer) της Thawte που τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εισαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν κωδικοποιημένη επικοινωνία 256 bit.
Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη /πελάτη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/ πελάτη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να διευκολύνουν την Εταιρεία μας στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών /πελατών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ο χρήστης/ πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσει την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσει την άδεια του χρήστη κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.
Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία μας ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από χρήστες/ πελάτες μας καθώς αυτές βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας μας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρείας μας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/πελατών μας. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησης του χρήστη/ πελάτη μας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες/ πελάτες του να επιλέξουν εάν επιθυμούν να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας μας καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν ζητήσει. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Επισημαίνεται ότι δίδεται πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]