Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα μεταβιβάσει στην Εταιρεία μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον ως άνω όρο. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός αν η επιστροφή οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας μας, οπότε στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει εκείνη το κόστος της επιστροφής.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των καταναλωτών, θα πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, να ελέγχεται η κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη η Εταιρεία μας οφείλει να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.
Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνον ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν σε άρτια κατάσταση και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του προϊόντος.
Δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων ειδών, κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή (custom made προϊόντα), καθώς και αγαθών τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν εύκολα.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας, Δήμητρας 38, 41221 – Λάρισα.

Refunds σε περίπτωση εξάντλησης ή ελλαττωματικού προϊόντος γίνονται άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών στον καταναλωτή με τον τρόπο που έκανε την εξόφληση της παραγγελίας του. Επιστροφή σε κάρτα ή επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό.
Για όλα τα παραπάνω προηγείται πάντα γραπτή επικοινωνία με mail από την εταιρεία μας προς τον καταναλωτή.